Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu informuje, że Powiat wałecki przystąpił do programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”- Moduł I, w ramach którego Obywatele Ukrainy mogą otrzymać pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydanych na zlecenie.

Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON i dotyczy sfinansowania wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

O pomoc finansową na zakup lub naprawę wyrobów medycznych wydanych na zlecenie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością :

 • których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • posiadający dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany
  w ramach ukraińskiego sytemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku – jeżeli przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o posiadaniu ww. dokumentu.

Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup/naprawa wyrobów medycznych wydanych na zlecenie, w przypadku których wymagany jest udział własny. Podstawę dofinansowania stanowią faktury objęte częściową refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na wyroby medyczne podbitą za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

Do wniosku o świadczenie w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” wypełnionego w języku polskim należy dołączyć.

 • fakturę za zakup/naprawę wyrobu medycznego, będącego przedmiotem zlecenia określającą kwotę opłaconą oraz kwotę udziału własnego,
 • kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny lub naprawę podbitą za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,
 • dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany
  w ramach ukraińskiego sytemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku oświadczenie Wnioskodawcy lub oświadczenie opiekuna prawnego
  o posiadaniu ww. dokumentu.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78-600 Wałcz.

Wniosek o dofinansowanie w języku polskim można pobrać tutaj

Wniosek o dofinansowanie w języku ukraińskim można pobrać tutaj

Z treścią programu można zapoznać się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/program/