W ramach realizacji Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Powiecie Wałeckim, dnia 25.04.2024 r. odbyło się spotkanie pracowników PCPR w Wałczu (Paulina Łakomy – psycholog, Karolina Myłek – pedagog, interwent kryzysowy) z kadrą pielęgniarską i opiekuńczą w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Tucznie. Pracownicy ochrony zdrowia, podobnie jak: funkcjonariusze policji, pracownicy oświaty, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych mają ustawowy obowiązek uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty” w sytuacji powzięcia informacji (uzyskania zgłoszenia) o podejrzeniu zaistnienia przemocy domowej. Zarówno lekarz, jak i pielęgniarka, położna, a także psycholog, ratownik medyczny czy rehabilitant zatrudnieni w placówkach służby zdrowia, powinni nie tylko uruchomić procedurę „Niebieskiej Karty”, ale także udzielić osobie doznającej przemocy informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Wiąże się to z faktem, że przemocy domowej bardzo często towarzyszą wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego, a zawsze występują poważne uszkodzenia zdrowia psychicznego.
    W ramach propagowania wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wraz z pracownikami ZOL Tuczno, omówiono definicję przemocy, wyszczególniając różnice pomiędzy pojęciami takimi jak agresja i przemoc, omówiono rodzaje, skutki i cykle przemocy, jak rozpoznawać te zjawiska, gdzie szukać pomocy w przypadku ich wystąpienia. Z uczestniczkami spotkania omówiono bieżące problemy związane z życiem rodzinnym jak i zawodowym. Ponadto w formie warsztatowej przedstawiono nowy wzór oraz procedurę „Niebieskiej Karty”, a także aktualne konsekwencje prawne wobec sprawcy przemocy. W godzinnym spotkaniu uczestniczyło 12 pracowników. Uczestniczki chętnie podejmowały dyskusje w omawianym temacie. 
Dziękujemy pani psycholog z Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Tucznie – Małgorzacie Wojsznarowicz - za pomoc w organizacji spotkania.

Koordynator kampanii Katarzyna Wierzbińska PCPR Wałcz
tel: 720 826 50 ; 67 345 05 37